Drop your files here


Change language


Terms of service

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem při využívání služby upload.hicoria.cloud.
1.2. Provozovatelem této služby je společnost Hicoria Hosting s.r.o., IČ: 05870313, se sídlem Úpická 460, 542 33, Rtyně v Podkrkonoší, Česká republika. Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.
1.3. Ve všech případech, které nejsou explicitně vyjádřeny v těchto podmínkách se adekvátně použijí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti Hicoria Hosting s.r.o.
1.4. Službu upload.hicoria.cloud jsou oprávněny využívat pouze osoby starší 16 let.
1.5. Používáním služby upload.hicoria.cloud vyjadřuje Zákazník souhlas s VOP služby (ať už přímo jejím využíváním nebo využíváním aplikací třetích stran) a zároveň vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů a využíváním Cookies.
1.6. Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
1.7. Z důvodu vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů součástí těchto podmínek.

2. Poskytované služby
2.1. Provozovatel umožňuje prostřednictvím serveru upload.hicoria.cloud Zákazníkovi využívat tyto služby:
2.1.1. Poskytování úložného prostoru pro nahrané soubory, jejich správu, opětovné stažení a jejich sdílení prostřednictvím sítě.
2.1.2. Možnost stahovat nasdílené nahrané soubory dalších uživatelů
2.2. Pro využívání služeb uvedených v bodě 2.1.1. a 2.1.2. není nutná registrace Zákazníka. Poskytovatel může v případě potřeby podmínit poskytování služeb v bodě 2.1.1. a 2.1.2 registrací zákazníka.
2.3. Zákazník používáním služby uděluje souhlas s tím, aby Provozovatel zpracovával nahrané soubory.
2.4. Provozovatel je oprávněn kdykoli provoz upload.hicoria.cloud ukončit a to i bez předchozího upozornění uživatele.

3. Práva a povinnost uživatelů
3.1. Provozovatel nijakým způsobem nemonitoruje, neotevírá a neanalyzuje soubory, které jsou nahrané uživateli. To neplatí v případě omezení či smazání obsahu ve smyslu těchto podmínek.
3.2. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“) za obsah informací nahraných Zákazníkem na službu upload.hicoria.cloud pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povahě případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povahě obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takových informací.
3.3. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah nahrávaných, přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti o protiprávním obsahu nahraných souborů (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti)
3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli nahraného souboru, a to zejména (i) pokud nebyl v případě neregistrovaných a uživatelů stažen žádným uživatelem alespoň po dobu dvou (2) měsíců, (iii) dozví-li se Provozovatel o protiprávnosti obsahu nahraného souboru nebo o protiprávnosti jednání Zákazníka, nebo (iv) v případě zrušení účtu ze strany Uživatele.
3.5. Zákazník se zavazuje, že na server upload.hicoria.cloud nahraje pouze soubory, které jsou předmětem jeho duševního vlastnictví. Jakékoliv soubory, které jsou v rozporu s autorskými právy mohou být a budou ze serveru trvale odstraněny. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
3.6. Každý nahraný soubor je jednoznačně identifikovatelný přes unikátní URL adresu, kterou tvoří kombinace znaků a čísel.
3.7. Provozovatel se zavazuje, že všechny nahrané soubory jsou Provozovatelem uloženy na serverech a datových úložištích.
3.8. Uživatelům se zakazuje na službu upload.hicoria.cloud nahrávat jakékoli programy, skripty, makra, soubory, resp. jiné digitální části, které jsou způsobilé ať už úmyslně nebo z nedbalosti způsobit dočasné nebo trvalé znefunkčnění služby. Porušení tohoto ustanovení může a bude zakládat vymáhání způsobené škody soudní cestou.
3.9. Uživatelům se zakazuje na službu upload.hicoria.cloud nahrávat jakýkoli obsah, který má charakter počítačového viru, internetového červu, trojského koně, emailového červu, zásuvného modulu ActiveX a Java appletů, spywaru, adwaru, spammeru, dialeru, hicjackeru, hoaxu, pharmingu, spoofingu nebo jiného druhu škodlivého kódu nebo softwaru (včetně takového, který zde není explicitně vyjádřen), který má za následek porušení právem chráněných zájmů Provozovatele nebo třetích stran.

4. Následky porušení podmínek
4.1. V případě podstatného porušení podmínek služby upload.hicoria.cloud nebo závazných právních předpisů je provozovatel oprávněn:
4.1.1 omezit práva Zákazníka způsobem zakazujícím další upload jakéhokoli jiného souboru.
4.1.2. omezit práva Zákazníka využívat další znemožňování služby.
4.2. Zákazník, kterému byl zablokován přístup, není oprávněn nadále využívat službu upload.hicoria.cloud a to ani pod jiným účtem.

About us

Hicoria je firma s dlouholetou tradicí na trhu, která začala již v roce 2011 jako SMS-Hosting nabízet své služby v rámci hostingu Minecraftových serverů. Postupem času se firma rozrůstala až do rozměrů, kdy bylo třeba z ní udělat mezinárodní hosting - Hicoria. Do nabídky se krom Minecraftů dostaly i TeamSpeaky, Counter-Strike servery, Virtuální privátní, ale i dedikované servery a nakonec se mezi služby podařilo zařadit VPN a GS. Hosting se také pyšní obrovským zázemím, které je tvořeno stroji od společnosti HP a obrovskou komunitou zákazníků jak v Česku a na Slovensku, tak i v zahraničí.

You will need to accept our Terms of service to proceed to our website.
View terms